header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0081196
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
54
52
633
745
3355
3447
81196

Forecast Today
72

24.57%
13.94%
2.46%
1.57%
0.04%
57.42%
Online (15 minutes ago):12
12 guests
no members

Your IP:54.166.172.180

โครงการส่งเสริมการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

logo

    จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดให้มีการดำเนินงานตามโครงการ 365 วัน “ศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน จุดเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน  2558 – 2 เมษายน 2559
Download สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการส่งเสริมการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559

 

                                                                                          logo
                                                                   ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลสมอ

                                                      เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559
 


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
การชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันได้รับการแจ้งประเมิน

ภาษีป้าย
ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559
การชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันได้รับการแจ้งประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่
ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2559
หากไม่ชำระภาษีภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ สอง ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- กรณีเมื่อเริ่มประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเมื่อเริ่มตั้งแต่ประกอบกิจการ
- กรณีสถานประกอบกิจการรายเดิมต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนวันหมดอายุใบอนุญาต ฯ

หมายเหตุ หลักฐานที่ต้องนำมาด้วย
1.ใบเสร็จเก่า
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาทะเบียนการค้าหรือโฉนดที่ดิน , น.ส 3 ก เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ครอบครองอยู่
5.แผนที่พอสังเขป


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


                                                        ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 

 

 

 
                                                                      (นางคำแดง คำเขื่อง)
                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

   
   

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

logo

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

logo
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170 โทรศัพท์ 045 –920472

   การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559
- ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
2. ภาษีบำรุงท้องที่
- ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน มกราคม 2559
- ชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2559 เป็นต้นไป
- กรณีไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2 ต่อเดือน
ของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ
3. ภาษีป้าย
- ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน มีนาคม 2559
- ชำระภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

4. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- กรณีเมื่อเริ่มประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเมื่อเริ่มตั้งแต่ประกอบกิจการ
- กรณีสถานประกอบกิจการรายเดิมต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนวันหมดอายุใบอนุญาต ฯ

   

images โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
 ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
ในวันและเวลาราชการ


            

 

     
         
         

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472