header

0060044
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
100
98
648
780
1673
3862
60044

Forecast Today
192

29.60%
13.18%
2.78%
1.80%
0.03%
52.62%
Online (15 minutes ago):58
58 guests
no members

Your IP:54.196.201.241

ประวัติบ้านกระต่ายด่อนน้อย

หมู่ที่ 13     บ้านกระต่ายด่อนน้อย

 


ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
1. ที่มาของชื่อหมู่บ้าน
เมื่อก่อนอยู่หมู่บ้านกระต่ายด่อนหมู่5 ต่อมาก็ได้แยกหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้านกระต่ายด่อนน้อย หมู่13 มีนายหมุน ขุนภัทนา เป็นคนขอแยกหมู่บ้านกระต่ายด่อนน้อยออกจากกระต่ายด่อนหมู่5 มาเป็นหมู่13 ปัจจุบันนี้

2. ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคือ

เมื่อก่อนนี้นายหลวงหารและหลวงคาร เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านนี้ ได้ชื่อว่ากระต่ายด่อนน้อย เมื่อก่อนบ้านนี้มีกระต่ายมากและกระต่ายด่อนด้วย ต่อมามีพ่อมหาสินพรมาจากอุทุมพร พ่อผายมาจากบ้านกระโพธิ์ มีพ่อหมื่น พลรักษ์ และพ่อลอง พรพิสัย มาจากบ้านหนองลุงอำเภออุทุม

3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน/อาณาเขตจดกับ

ทิศเหนือ จดกับบ้าน ดอนกระต่าย  
ทิศใต้ จดกับบ้าน จานโง  
ทิศตะวันออก จดกับบ้าน ห้วยสำราญ  
ทิศตะวันตก จดกับบ้าน เขตหนองนกทา  

4.ภาษาที่ใช้

- เขมร ส่วย ลาว ไทย

5.อาชีพที่สำคัญของหมู่บ้าน

ทำนา

6.กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน


7.สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน


8.การปกครอง ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายสมพงษ์ ศรีเลิศ 2536  
2. นายวัฒนา พงษ์สุระ 2540  
3. นายสุบล อุดรพิมาย 2540  
4. นางหลิ่ง พรชัย 2549  
5. นายหมุน ขุนภัทนา 2554  
         

9.การปกครอง ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายสุบล อุดรพิมาย    
2. นายสมร พงษ์สุระ    
3. นายวัฒนา พงษ์สุระ    
4. นางอภิญญา แหวนวงษ์    
5. นายธีระพร ขุนภัทนา    
6. นายทวี สุระโคตร    

10.ประเพณี/วัฒนธรรมที่สำคัญประจำหมู่บ้าน

11.ปราชญ์ชาวบ้าน

-

กลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน

1.ก่อตั้งเมื่อ ปี2544 สมาชิกปัจจุบัน 97 คน การดำเนินการ


ผู้ให้ข้อมูล

นายหมุน ขุนภัทนา

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472