header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0277244
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
42
76
122
1149
7461
12841
277244

Forecast Today
144

9.17%
12.10%
9.29%
0.52%
0.01%
68.91%
Online (15 minutes ago):12
12 guests
no members

Your IP:34.204.200.74

จุดเด่นของพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล

logo
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

111111มีสภาพลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยไหลผ่าน 1 สาย พื้นที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม ประกอบกับมีพื้นที่ติดถนนลาดยางสายตรางสวาย – ปรางค์กู่และศรีสะเกษ-ขุขันธ์ จึงมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาและสะดวกในการทำการค้าขาย

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีการกำหนดส่วน ราชการตามแผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2557 - 2560 แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

1. สำนักปลัด
2. ส่วนการคลัง
3. ส่วนโยธา
4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การศาสนา

ประชาชนในตำบลสมอ จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 8 แห่ง คือ
1. วัดดอนหลี่ (สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 10 )
2. วัดสมอ (สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 )
3. วัดระหาร (สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 )
4. วัดกระต่ายด่อน(สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 5)
5. วัดจานโง (สถานที่ตั้ง : หมู่ที่7)
6. วัดหนองนกทา (สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 9)
7. วัดทามจาน (สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 12)
8. สำนักสงฆ์ปราสาทภาวนา (สถานที่ตั้ง : หมู่ 3)
9. สำนักสงฆ์บ้านกระต่ายด่อนน้อย (สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 13)

ระบบประปา
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ มีระบบประปา 10 แห่ง ดังต่อไปนี้
1. บ้านดอนหลี่ตะวันตก หมู่ที่ 4
2. บ้านดอนหลี่ตะวันออก หมู่ที่ 10
3. บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 8
4. บ้านทุ่งม่อง หมู่ที่ 10
5. บ้านกุดปราสาท หมู่ที่ 3
6. บ้านกระต่ายด่อน หมู่ที่ 5
7. บ้านกระต่ายด่อนน้อย หมู่ที่ 13
8. บ้านดอนกระต่าย หมู่ที่ 15
9. บ้านระหาร หมู่ที่ 6
10.บ้านหนองเพดานใต้ หมู่ที่ 17

สถานศึกษา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ มีโรงเรียนในพื้นดังนี้
1. ประถมศึกษาจำนวน 4 แห่ง คือ
- โรงเรียนบ้านดอนหลี่
- โรงเรียนบ้านสมอ
- โรงเรียนบ้านกุดปราสาท และ
- โรงเรียนบ้านหนองเพดาน

2. ขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา

3. มัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ มีศูนย์เด็ก ฯ จำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สมอ 1 สถานที่ตั้ง โรงเรียนบ้านสมอ
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สมอ 2 สถานที่ตั้ง วัดระหาร
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมอ สถานที่ตั้ง วัดสมอ
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนหลี่ สถานที่ตั้ง วัดดอนหลี่
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานโง สถานที่ตั้ง วัดจานโง
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระต่ายด่อน สถานที่ตั้ง วัดกระต่ายด่อน


ด้านสาธารณสุข

ตำบลสมอ มีหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2 แห่ง ดังนี้
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเวียง ตั้งอยู่ที่บ้านนาเวียง หมู่ที่ 1 โดยมี นางจันทร์เพ็ญ แสงเพ็ง เป็นผู้อำนวยการ
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหลี่ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนหลี่ตะวันตก หมู่ที่ 4 โดยมี
นายกฤตธัช จันทะกรณ์ เป็นผู้อำนวยการ


การเกษตร

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ มีสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ จำนวน 1 
แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านนาเวียง หมู่ที่ 1 โดยมีนายวันชัย แนวมั่น เป็นหัวหน้าเกษตรอำเภอ

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472