header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0277274
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
72
76
152
1149
7491
12841
277274

Forecast Today
240

9.17%
12.10%
9.29%
0.52%
0.01%
68.91%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Your IP:34.204.200.74

ประวัติบ้านกระต่ายด่อน

หมู่ที่  5   บ้านกระต่ายด่อน

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
1. ที่มาของชื่อหมู่บ้าน
ในราวปีพุทธศักราช2369 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3 ประมาณ 164 ปีมาแล้วได้มีผู้คนอพยพย้ายมาสมทบกันเพิ่มเติมมากขึ้นจึงเกิดกลุ่มคนหนาแน่นจึงกลายเป็นชุมชนบนพื้นที่ราบสูงน้ำไม่ท่วม จึงเกิดมีผู้นำการปกครองมีการตั้งกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันกลายเป็นหมู่บ้าน และมีหลวงหาญเป็นผู้ก่อตั้งชื่อเรียกว่าบ้านกระต่ายด่อนแต่นั้นเป็นต้นมา เพราะในอดีตมีกระต่ายมาอาศัยเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสีขาว หรือ ด่อน บ้านกระต่ายด่อนอยู่ในเขตการปกครองท้องถิ่นอำเภอปรางกู่ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านใหญ่ประชากรค่อนข้างหนาแน่นจึงได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยให้แบ่งแยกการปกครองเป็น 3 หมู่คือ บ้านกระต่ายด่อนหมู่ 5 บ้านด่อนกระต่ายหมู่ 15 และบ้านกระต่ายด่อนน้อย หมู่ 13

2. ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคือ

-หลวงหาญ เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน

3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน/อาณาเขตจดกับ

ทิศเหนือ จดกับบ้าน บ้านหนองแวง บ้านบ่อ  
ทิศใต้ จดกับบ้าน บ้านด่อนกระต่าย  
ทิศตะวันออก จดกับบ้าน บ้านกระโพธิ์ บ้านเริงรมย์  
ทิศตะวันตก จดกับบ้าน บ้านมัดกา บ้านหนองเชียงทูน  


4.ภาษาที่ใช้

- ภาษาอีสาน ภาษากลาง ภาษาเขมร

5.อาชีพที่สำคัญของหมู่บ้าน

-ทำนา

6.กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน

- กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรม

7.สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

-ลำห้วยสำราญ

8.การปกครอง ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายวิเชียร ศรีเลิศ 18 ธันวาคม 2552  
2. นายวันทอง วิถี    
3. นายสุรัตน์ ศรีจันทร์    
4. นายจำรัส พงษ์สุระ    
5. นางสมรส แสงสว่าง    


9.การปกครอง ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายจันทร์ จันทร์ทิพย์    
2. นายสุพน พงษ์สุระ    


10.ประเพณี/วัฒนธรรมที่สำคัญประจำหมู่บ้าน

-วันขึ้นปีใหม่ -วันสารท เซนโดนตา -วันสงกรานต์
-วันออกพรรษา -วันเข้าพรรษา -เทศทอดกฐิน
-วันลอยกระทง    


11.ปราชญ์ชาวบ้าน

ที่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ ปราชญ์ชาวบ้านด้าน
1. นายชัย ใจดี 70 ปี บ้านกระต่ายด่อน หมอทำขวัญ เช่น ทำขวัญนาค ขึ้นบ้านใหม่


กลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน
1.ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ2544 สมาชิกปัจจุบัน 102คน การดำเนินการ กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ เงินทุน 1,300,000 บาท (กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน)
2.ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2543 สมาชิกปัจจุบัน 30 คน การดำเนินการ ออมเงินรายปีกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ
เงินทุน 300,000 บาท (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร)


ผู้ให้ข้อมูล
นายสุพน พงษ์สุระ

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472