header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0277272
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
70
76
150
1149
7489
12841
277272

Forecast Today
264

9.17%
12.10%
9.29%
0.52%
0.01%
68.91%
Online (15 minutes ago):4
4 guests
no members

Your IP:34.204.200.74

ประวัติบ้านทุ่งม่อง

หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งม่อง


ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
1. ที่มาของชื่อหมู่บ้าน
บ้านทุ่งม่องหมู่ที่11 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เดิมขึ้นอยู่กับบ้านสมอหมู่ที่2 และมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมีที่ไร่ ที่นาไกลจากหมู่บ้านจึงทยอยมาก่อสร้างเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวในบริเวณไร่นาของตนเอง แล้วก่อสร้างเป็นบ้านที่มั่นคงถาวร

2. ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคือ

-นายพรหมมา ขาวสะอาด (ปีพ.ศ.2491) และมีเพื่อนบ้านอีกประมาณ 13 ครัวเรือน แล้วขยายจำนวนหลังคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปีพ.ศ.2515 มีการตั้งหมู่บ้านใหม่

3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน/อาณาเขตจดกับ

ทิศเหนือ จดกับบ้าน บ้านหนองเชียงทูน ต.หนองเชียงทูน
ทิศใต้ จดกับบ้าน บ้านนาเวียง ต.สมอ
ทิศตะวันออก จดกับบ้าน บ้านกุดปราสาท ต.สมอ
ทิศตะวันตก จดกับบ้าน บ้านหนองนกทา ต.สมอ


4. ภาษาที่ใช้

- ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาอีสาน

5. อาชีพที่สำคัญของหมู่บ้าน

-ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม

6. กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน

- กลุ่มสตรี            - กลุ่มเยาวชน

-กลุ่มทอผ้าไหม      -กลุ่มกลองยาว

7. สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน


8. การปกครอง ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายพรหมมา ขาวสะอาด ปี 2491-2510 ผู้ช่วยหมู่2
2. นายจันทร์ ประมวล ปี2510-2513 ผู้ช่วยหมู่2
3. นายบิน แสนแก้ว ปี2513-2515 ผู้ช่วยหมู่2
4. นายบิน แสนแก้ว ปี2515-2542 ผู้ใหญ่บ้านหมู่11
5. นายสุทิน เครือมาศ ปี2542-ปัจจุบัน  


9. การปกครอง ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่  ชื่อ  สกุล  ปีที่ดำรงตำแหน่ง  หมายเหตุ
1. นางสำราญ คำเขื่อง 2540-2544  
2. นายดาว ออมแก้ว 2544-2548  
3. นายสมพงค์ คำเขื่อง 2548-2552  
4. นายดาว ออมแก้ว 2552-ปัจจุบัน  
5. นายสมพอง สุพรหม 2544-ปัจจุบัน  


10. ประเพณี/วัฒนธรรมที่สำคัญประจำหมู่บ้าน

สงค์น้ำผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์

11. ปราชญ์ชาวบ้าน

ที่   ชื่อ  นามสกุล อายุ  ที่อยู่ ปราชญ์ชาวบ้านด้าน
 1. นายบิน แสนแก้ว  73 ปี 1 หมู่11 หมอสู่ขวัญ
2. นายทอน ปิ่นหอม   4 หมู่11 หัตถกรรมจักสาน
3. นายจันทร ประมวล 82 ปี 3 หมู่11 หมอยาสมุนไพร


กลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน

1.ก่อตั้งเมื่อ 2544 สมาชิกปัจจุบัน 76 คน การดำเนินการ ปล่อยเงินให้กู้ยืมตามวัตถุประสงค์
เงินทุน 1,000,000 บาท


ผู้ให้ข้อมูล
นายสมพอง สุพรหม

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472