header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0101283
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
347
276
922
1678
5161
9350
101283

Forecast Today
240

23.92%
13.39%
2.04%
1.29%
0.03%
59.33%
Online (15 minutes ago):115
115 guests
no members

Your IP:54.198.126.110

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

logo
โครงสร้างองค์กรกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

1
            นายเฉลียว  ก้อนฝ้าย
            ผอ.กองการศึกษา 
   2
         นางสมร  โสพัฒน์
   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

      4
          นางวิมลจันทร์  ดีเลิศ

    ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ อบต.สมอ 1
3
    นางปิยะกาญจน์  ดวงศรี
  ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ อบต.สมอ 2   
   13
      นางสาวสุชิดาวรรณ  ดวงวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์อบต.สมอ 2

     
    10
           นางทิพวรรณ  ดวงทอง
    ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เด็กวัดกระต่ายด่อน

     
   7
        นางบุญยืน  ดวงจันทร์
  ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดกระต่ายด่อน  
 5
      นางสาวเสาวนีย์  ชาภักดี
   ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดกระต่ายด่อน
  6
        นางกล้วยไม้  คำเขื่อง
      ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดจานโง
  11
       นางหนูแปลง  บุญช่วย
   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดจานโง
 12
       นางศิริพร  เครือมาศ
    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดสมอ
9
   นางสาวขวัญชนก  ดวงสีดา
   ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดสมอ
8
     นางสาวสุพรัตน์  ประมวล
    ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดดอนหลี่
  14
         นางธนวรรณ  โคษา
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดดอนหลี่

กองคลัง

logo

โครงสร้างองค์กรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

   1
            นางสาวชลิดา ใยลา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
   2
     นางมลิชาติ เติมใจ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
     3
       นางสาวอุบล  ศรีเลิศ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
  4
     นางบังอร  อสิพงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
    5
   นางสาวนิภาพร  พงษ์สุระ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
     

 

 

สภาตำบล

logoสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ  34 คน ดังรายนามต่อไปนี้

  1
         นายไชยณรงค์  บุญช่วย
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  2
     นายชายปัญญา  จันโท
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    parat
      นายจำเริญ อุปมัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
3
    นายมาณะ   เตียนสิงห์
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 

4
    นางสำลวย   ขาวสะอาด
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
  4.4
    นางสาวสุบรรณ์  พงษ์ธนู
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
6
       นางอ่อนศรี ปิ่นหอม
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
  7
  นางกุสุมาศ โสดาจันทร์
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
8
      นางปริศนา  ประมวล
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
  9
        นายพิมพิเสน  ศรีเลิศ
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
10
      นายสุพน พงษ์สุระ
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
  11
        นายพิพัฒน์ จำนิล
       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
12
      นางเพ็ญศรี  สารบุตร
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
  13
      นางสาวสมบัติมู  ลดับ
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
14
      นางรัชฎา   ใยสูบ
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
  15
      นายใหม่   บุญช่วย
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
16
      นายไพฑูรย์  ประมวล
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
  17
      นางมันฑนี  คำเสียง
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
18
  นายอำพร  บุตรดาวงศ์
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
  19
  นายไพฑูรย์  ประมวล
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
20
    นายสนธยา โคษา
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
 


21
    นายประยูร  ประมวล
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
  22
    นายประยูร  ประมวล
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
23
    นายสมชาย โคษา
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
  24
    นางธนัชชา  อินทร์สุระ
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
25
    นายสมพงษ์ ศรีเลิศ
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
  26
    นายทวี สุระโคตร
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
27
    นายสมชาย ศรีเลิศ
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
  28
    นายเชษฐ์ศักดิ์ดา  คำมา
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
29
    นายสมานชัย พงษ์สุระ
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
  30
     นายเสถียร วิเชียร
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
31
  นายสมเกียรติ  บุญช่วย
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16
  32
   นายสุภาพ พงษ์ธนู
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16
33
    นางสุภัสสรา กัลยาพงษ์
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17
  34
     นางคำแก้ว ธรรมกิจ
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17

  

กองช่าง

logoโครงสร้างองค์กรส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ 

  NoPic
       นายวีระพล  จงราช 
     ผู้อำนวยการกองช่าง
 
2
    นายจุฬา  สุภาทิพย์ 
    นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  3
  นายสิริพงษ์  พรหมคุณานนท์
   เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน 
 4
     นายบรรจง  ประมวล
         ผู้ช่วยช่างโยธา
   5
    นายศุภัฒสวัสดิ์  สมใจ
          ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

สำนักปลัด

logo

โครงสร้างองค์กรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

  1
              นายจำเริญ  อุปมัย 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
 
 2
   นางสาวกมลทิพย์  แซ่โค้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
  3
      นางเมธินี  วงษ์วิริยะ
       หัวหน้าสำนักปลัด 
 4
    จ่าเอก เอกรินทร์  บัวยิ้ม
    เจ้าพนักงานป้องกันและ
    บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
  5
    นางสาวสุมินตรา สุวรรณ
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
6
  นางสาวพิฐชญาณ์  กุลเดช
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  7
      นางจามจุรี  มั่นยืน
   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
8
        นายอภิวัฒน์  อารีย์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
 

9
     นายสุรัตน์  บุญช่วย
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

10
     นายศักดา  ระยับศรี
         ภารโรง
  11
          นายสุริยัน  บุญรอง
         พนักงานขับรถยนต์
     
     

33

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472