header

สายด่วนนายก โทร 093-5198289
0130899
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
97
104
429
940
2431
6481
130899

Forecast Today
120

18.92%
13.45%
1.68%
1.02%
0.03%
64.91%
Online (15 minutes ago):24
24 guests
no members

Your IP:34.229.140.153

ประวัติบ้านกระต่ายด่อน

หมู่ที่  5   บ้านกระต่ายด่อน

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
1. ที่มาของชื่อหมู่บ้าน
ในราวปีพุทธศักราช2369 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3 ประมาณ 164 ปีมาแล้วได้มีผู้คนอพยพย้ายมาสมทบกันเพิ่มเติมมากขึ้นจึงเกิดกลุ่มคนหนาแน่นจึงกลายเป็นชุมชนบนพื้นที่ราบสูงน้ำไม่ท่วม จึงเกิดมีผู้นำการปกครองมีการตั้งกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันกลายเป็นหมู่บ้าน และมีหลวงหาญเป็นผู้ก่อตั้งชื่อเรียกว่าบ้านกระต่ายด่อนแต่นั้นเป็นต้นมา เพราะในอดีตมีกระต่ายมาอาศัยเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสีขาว หรือ ด่อน บ้านกระต่ายด่อนอยู่ในเขตการปกครองท้องถิ่นอำเภอปรางกู่ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านใหญ่ประชากรค่อนข้างหนาแน่นจึงได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยให้แบ่งแยกการปกครองเป็น 3 หมู่คือ บ้านกระต่ายด่อนหมู่ 5 บ้านด่อนกระต่ายหมู่ 15 และบ้านกระต่ายด่อนน้อย หมู่ 13

2. ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคือ

-หลวงหาญ เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน

3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน/อาณาเขตจดกับ

ทิศเหนือ จดกับบ้าน บ้านหนองแวง บ้านบ่อ  
ทิศใต้ จดกับบ้าน บ้านด่อนกระต่าย  
ทิศตะวันออก จดกับบ้าน บ้านกระโพธิ์ บ้านเริงรมย์  
ทิศตะวันตก จดกับบ้าน บ้านมัดกา บ้านหนองเชียงทูน  


4.ภาษาที่ใช้

- ภาษาอีสาน ภาษากลาง ภาษาเขมร

5.อาชีพที่สำคัญของหมู่บ้าน

-ทำนา

6.กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน

- กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรม

7.สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

-ลำห้วยสำราญ

8.การปกครอง ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายวิเชียร ศรีเลิศ 18 ธันวาคม 2552  
2. นายวันทอง วิถี    
3. นายสุรัตน์ ศรีจันทร์    
4. นายจำรัส พงษ์สุระ    
5. นางสมรส แสงสว่าง    


9.การปกครอง ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายจันทร์ จันทร์ทิพย์    
2. นายสุพน พงษ์สุระ    


10.ประเพณี/วัฒนธรรมที่สำคัญประจำหมู่บ้าน

-วันขึ้นปีใหม่ -วันสารท เซนโดนตา -วันสงกรานต์
-วันออกพรรษา -วันเข้าพรรษา -เทศทอดกฐิน
-วันลอยกระทง    


11.ปราชญ์ชาวบ้าน

ที่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ ปราชญ์ชาวบ้านด้าน
1. นายชัย ใจดี 70 ปี บ้านกระต่ายด่อน หมอทำขวัญ เช่น ทำขวัญนาค ขึ้นบ้านใหม่


กลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน
1.ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ2544 สมาชิกปัจจุบัน 102คน การดำเนินการ กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ เงินทุน 1,300,000 บาท (กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน)
2.ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2543 สมาชิกปัจจุบัน 30 คน การดำเนินการ ออมเงินรายปีกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ
เงินทุน 300,000 บาท (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร)


ผู้ให้ข้อมูล
นายสุพน พงษ์สุระ

 

ประวัติบ้านดอนหลี่ตะวันตก

หมู่ที่  4    บ้านดอนหลี่ตะวันตก

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
1. ที่มาของชื่อหมู่บ้าน
บ้านดอนหลี่หมู่ที่4 ต.สมอ อ.ปรางกู่ จ.ศรีสะเกษ เดิมตั้งแต่บรรพบุรุษลาวเวียงจันทร์มาตั้งถิ่นฐานอยู่โนนกระสัง เขตบ้านนาวา ต่อมาเกิดโรคระบาดขึ้น ก็เลยแยกมาอยู่บ้านดอนหลี่ ซึ่งมีภูมิลำเนาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยลำห้วยไหลผ่าน มีฝูงปลามากมายที่ชาวบ้านใช้เป็นอาหาร ชาวบ้านผลิตเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งซึ่งทำมาจากไม้ไผ่มีชื่อว่า หลี่ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านดอนหลี่ตั้งแต่นั้นมา

2. ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคือ

นายทอง จันโท เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน

3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน/อาณาเขตจดกับ

ทิศเหนือ จดกับบ้าน บ้านเก่าน้อย ต.สมอ  
ทิศใต้ จดกับบ้าน บ้านนาดี ต.สมอ  
ทิศตะวันออก จดกับบ้าน บ้านดอนหลี่ ม.10 ต.สมอ  
ทิศตะวันตก จดกับบ้าน บ้านโนนดั่ง ม.7 ต.พิมาย  


4.ภาษาที่ใช้

- ภาษาอีสาน

5.อาชีพที่สำคัญของหมู่บ้าน
-ทำนา

6.กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน
- กลุ่มเกษตรกร, -กลุ่มสตรี, -กลุ่มกองทุนเงินล้าน, -กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต


7.สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

8.การปกครอง ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายมี ศรีเลิศ 2513-2523  
2. นายประครอง สายสิพธ์ 2523-2542  
3. นายวิรัตน์ ทวีชาติ 2542-2547  
4. นายประหยัด ธนะชาติ 2547-2551  
5. นางสมัย ประมวล 2551-2556  


9.การปกครอง ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายจันดี พงษ์ธนู    
2. นายพิมพิเสน ศรีเลิศ    
3. นายชาญชัย พงษ์ธนู    
4. นายชินกร ประมวล    
5. นางปริศนา ประมวล    


10.ประเพณี/วัฒนธรรมที่สำคัญประจำหมู่บ้าน
-บุญข้าวกี่เดือนสาบ ข้าวสาก สงกรานต์
-วัฒนธรรม ผีฟ้า แม่มด เลี้ยงปู่ตา

11.ปราชญ์ชาวบ้าน

ที่  ชื่อ  นามสกุล  อายุ  ที่อยู่ ปราชญ์ชาวบ้านด้าน
1. นายก้อน ทรงเดช 78 ปี 15 ม.4 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ยาสมุนไพร
2.  นายบุญถิ่น พงษ์ธนู 68 ปี 4/1 ม.4 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ หมอเป่ากระดูก
3. นายสาย ประมวล 71 ปี 16/1 ม.4 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ดนตรีพื้นบ้าน พิณ แคน


กลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน
1.ก่อตั้งเมื่อ เดือนสิงหาคม 2544 สมาชิกปัจจุบัน 111 คน การดำเนินการ ปล่อยเงินให้กู้ยืม เงินทุน 1,200,000 บาท (กองทุนเงินล้าน)
2.ก่อตั้งเมื่อ เมษายน 2542 สมาชิกปัจจุบัน 305 คน การดำเนินการ ปล่อยเงินกู้ยืม
เงินทุน 600,000 บาท (กลุ่มออมทรัพย์)
3.ก่อตั้งเมื่อ เมษายน 2544 สมาชิกปัจจุบัน 110 คน การดำเนินการ ผลิตปุ้ยอินทรีย์ให้สมาชิก
เงินทุน 100,000 บาท (กลุ่มเกษตรกร)


ผู้ให้ข้อมูล
นางสมัย ประมวล

ประวัติบ้านหนองเพดานใต้

หมู่ที่ 17 บ้านหนองเพดานใต้


ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
1. ที่มาของชื่อหมู่บ้าน
เดิม ชื่อหมู่บ้านชื่อบ้านระหาร หมู่ที่1 ได้แยกการปกครองจากบ้านระหาร หมู่ที่6 เมื่อปีพ.ศ.2536 มาเป็นบ้านหนองเพดาน ในปีพ.ศ.2541 ได้แยกการปกครองจากบ้านหนองเพดาน หมู่ที่14 ในขณะนั้น คือนายสำรวย สารบุตร เห็นว่าบ้านหนองเพดานเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่การปกครองดูแลไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร จึงทำการแยกการปกครองหมู่บ้าน เมื่อปีพ.ศ.2541จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันชื่อหมู่บ้านมีชื่อว่า บ้านหนองเพดานใต้ หมู่ที่17

2. ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคือ


3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน/อาณาเขตจดกับ

ทิศเหนือ จดกับบ้าน หนองเพดาน หมู่ที่14 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  
ทิศใต้ จดกับบ้าน ดงตาดทอง หมู่ที่10 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  
ทิศตะวันออก จดกับ ห้วยสำราญ  
ทิศตะวันตก จดกับบ้าน นาเวียง ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  

4.ภาษาที่ใช้

ภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่น

5.อาชีพที่สำคัญของหมู่บ้าน

-อาชีพทำนา -รับจ้าง งานก่อสร้าง

6.กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน

-กลุ่มธนาคารข้าว -กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต -กลุ่มเลี้ยงหมู

7.สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

1.หนองเพดาน ซึ่งเป็นหนองน้ำที่ใหญ่


8.การปกครอง ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายประสิทธิ์ สารบุตร พ.ศ.2543  
2. นายสมจิตร สารบุตร พ.ศ.2547  
3. นายณรงค์ชัย ปิ่นหอม พ.ศ.2551  
4. นางสัมฤทธิ์ แจ่มศรี พ.ศ.2554  

9.การปกครอง ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายทินกร บัวยิ้ม พ.ศ.2548  
2. นายอินทร์ ไชชาญ พ.ศ.2548  
3. นายเสริฐ เตียนสิงห์ พ.ศ.2552  
4. นายสุเทพ ศรีเลิศ พ.ศ.2552  

10.ประเพณี/วัฒนธรรมที่สำคัญประจำหมู่บ้าน
ประเพณีแซนโดนตา เป็นการเซ่นบรรพบุรุษ
ประเพณี เซ่นปู่ตาก่อนถึงฤดูเพาะปลูก

11.ปราชญ์ชาวบ้าน

ที่  ชื่อ   นามสกุล อายุ  ที่อยู่ ปราชญ์ชาวบ้านด้าน
1. นายสวาท เตียนสิงห์ 68 ปี 82 หมู่17 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ สมุนไพร
 2. นายประสิทธิ์ สารบุตร 75 ปี 65/2 หมู่ที่ 17 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ หมอทำขวัญ
 3. นายประสิทธิ์ เตียนสิงห์  63 ปี 229 หมู่ที่17 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ จักร-สาร


กลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน

1.ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2547 สมาชิกปัจจุบัน 60 คน การดำเนินการ กลุ่มธนาคารข้าว
เงินทุน 7,000 บาท
2.ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2551 สมาชิกปัจจุบัน 68 คน การดำเนินการ กองทุนเงินล้าน
เงินทุน 100,000 บาท
3.ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2554 สมาชิกปัจจุบัน 33 คน การดำเนินการ กลุ่มเลี้ยงหมู
เงินทุน 200,000 บาท


ผู้ให้ข้อมูล
นายเสริฐ เตียนสิงห์

ประวัติบ้านกระต่ายด่อนน้อย

หมู่ที่ 13     บ้านกระต่ายด่อนน้อย

 


ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
1. ที่มาของชื่อหมู่บ้าน
เมื่อก่อนอยู่หมู่บ้านกระต่ายด่อนหมู่5 ต่อมาก็ได้แยกหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้านกระต่ายด่อนน้อย หมู่13 มีนายหมุน ขุนภัทนา เป็นคนขอแยกหมู่บ้านกระต่ายด่อนน้อยออกจากกระต่ายด่อนหมู่5 มาเป็นหมู่13 ปัจจุบันนี้

2. ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคือ

เมื่อก่อนนี้นายหลวงหารและหลวงคาร เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านนี้ ได้ชื่อว่ากระต่ายด่อนน้อย เมื่อก่อนบ้านนี้มีกระต่ายมากและกระต่ายด่อนด้วย ต่อมามีพ่อมหาสินพรมาจากอุทุมพร พ่อผายมาจากบ้านกระโพธิ์ มีพ่อหมื่น พลรักษ์ และพ่อลอง พรพิสัย มาจากบ้านหนองลุงอำเภออุทุม

3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน/อาณาเขตจดกับ

ทิศเหนือ จดกับบ้าน ดอนกระต่าย  
ทิศใต้ จดกับบ้าน จานโง  
ทิศตะวันออก จดกับบ้าน ห้วยสำราญ  
ทิศตะวันตก จดกับบ้าน เขตหนองนกทา  

4.ภาษาที่ใช้

- เขมร ส่วย ลาว ไทย

5.อาชีพที่สำคัญของหมู่บ้าน

ทำนา

6.กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน


7.สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน


8.การปกครอง ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายสมพงษ์ ศรีเลิศ 2536  
2. นายวัฒนา พงษ์สุระ 2540  
3. นายสุบล อุดรพิมาย 2540  
4. นางหลิ่ง พรชัย 2549  
5. นายหมุน ขุนภัทนา 2554  
         

9.การปกครอง ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายสุบล อุดรพิมาย    
2. นายสมร พงษ์สุระ    
3. นายวัฒนา พงษ์สุระ    
4. นางอภิญญา แหวนวงษ์    
5. นายธีระพร ขุนภัทนา    
6. นายทวี สุระโคตร    

10.ประเพณี/วัฒนธรรมที่สำคัญประจำหมู่บ้าน

11.ปราชญ์ชาวบ้าน

-

กลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน

1.ก่อตั้งเมื่อ ปี2544 สมาชิกปัจจุบัน 97 คน การดำเนินการ


ผู้ให้ข้อมูล

นายหมุน ขุนภัทนา

ประวัติบ้านหนองเพดาน

หมู่ที่ 14 บ้าน หนองเพดาน


ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
1. ที่มาของชื่อหมู่บ้าน
บ้านหนองเพดานเป็นหมู่บ้านที่แยกการปกครองจากบ้านระหาร หมู่ที่6 เมื่อปีพ.ศ.2536 โดยกำนันตำบลสมอและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 ในคณะนั้นคือ นายเฉลิม ระหาร เห็นว่าบ้านระหารเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแลไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร จึงทำเรื่องไปยังนายอำเภอให้ทำการแยกการปกครอง เป็น 2 หมู่บ้าน เมื่อปีพ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบัน

2. ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคือ

นายเฉลิม ระหาร นายประสิทธิ์ สารบุตร

3. ที่ตั้งของหมู่บ้าน/อาณาเขตจดกับ

ทิศเหนือ  จดกับบ้าน  ระหาร ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ   
ทิศใต้ จดกับบ้าน หนองเพดานใต้ ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  
ทิศตะวันออก จดกับบ้าน ห้วยสำราญ  
ทิศตะวันตก จดกับบ้าน นาเวียง ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  

 

4.ภาษาที่ใช้
-ภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่น

5.อาชีพที่สำคัญของหมู่บ้าน

-เกษตรกรรม -รับจ้าง -งานก่อสร้าง

6.กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน

-กลุ่มทำไม้กวาดจากทางมะพร้าว และทำไม้กวาดจากใยตาล
-กลุ่มปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ ทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
-กลุ่มทำเครื่องจักสานด้วยไม้ไผ่

7.สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

คือ1.หนองเพดาน ซึ่งเป็นหนองน้ำที่ใหญ่มีพื้นที่กว่า 25ไร่
2.วัดระหาร เป็นสถานที่ที่มีต้นไม้ใหญ่หลากหลายชนิด


8.การปกครอง ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่  ชื่อ   สกุล  ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
 1. นายประสิทธิ์  สารบุตร  พ.ศ.2536-2541  
 2. นายสำรวย  สารบุตร  พ.ศ.2541-2548  
3.  นายเกิด  สมบัติวงษ์  พ.ศ.2548-2553  
4. นายจำลอง แพงวิเศษ พ.ศ.2553-ปัจจุบัน  


9.การปกครอง ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่ ชื่อ สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายวุฒิชัย เสาตรา พ.ศ.2549-2552  
2. นายสุชาติ ระหาร พ.ศ.2549-2552  
3. นายสมชาย ศรีเลิศ พ.ศ.2552-ปัจจุบัน  
4. นายเชษฐ์ศักดิ์ดา คำมา พ.ศ.2552-ปัจจุบัน  

10.ประเพณี/วัฒนธรรมที่สำคัญประจำหมู่บ้าน
ประเพณีแซนโดนตา เป็นการเซ่นบรรพบุรุษ
ประเพณี เซ่นปู่ตาก่อนถึงฤดูเพาะปลูก

11.ปราชญ์ชาวบ้าน

ที่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ ปราชญ์ชาวบ้านด้าน
1. นายยันต์ ชวดพงษ์ 83 ปี 19 หมู่14 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน
2. นายสุทัด ศีลาชัย 47 ปี 107/1 หมู่ที่ 14 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ พิธีกรรมต่างๆ
3. นายสมพร สิงห์โหน 51 ปี 16 หมู่ที่14 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ช่างไม้ ช่างหัตถกรรม ช่างปูน(ก่อสร้าง)

กลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน

1.ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2544(กองทุนเงินล้าน) สมาชิกปัจจุบัน 170 คน การดำเนินการ ปล่อยกู้
เงินทุน 1,200,000 บาท
2.ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2553(กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน) สมาชิกปัจจุบัน 165 คน การดำเนินการ สงเคราะห์เงินแก่สมาชิก
เงินทุน 15,200 บาท
3.ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2554(กองทุนธนาคารข้าวเปลือก) สมาชิกปัจจุบัน 180 คน การดำเนินการ ปล่อยกู้แก่สมาชิก
เงินทุน 200,000 บาท


ผู้ให้ข้อมูล
นายเชษฐ์ศักดิ์ดา คำมา

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170    โทร.045920472