ปรับปรุงล่าสุด 23 ธ.ค. 2021 08:52:08 1,913

                                                               

สภาพโดยทั่วไป   เป็นที่ราบลุ่มและบางส่วนเป็นที่ดอน พื้นที่ไม่เป็นภูเขาและไม่มีป่าไม้ที่สำคัญ ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทราย มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2167 ศรีสะเกษ – ปรางค์กู่
ผ่านหน้าที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลสมอ มีลำห้วยสำราญไหลผ่านจากทางทิศใต้ลงสู่ทิศเหนือ นอกจากนี้ยังมีหนองน้ำในตำบลสมอ จำนวน 5 แหล่ง ดังนี้
  

1. หนองตากลอด อยู่ในพื้นที่บ้านกระต่ายด่อน หมู่ที่ 5
2. กุดไฟไหม้ อยู่ในพื้นที่บ้านระหาร หมู่ที่ 6
3. กุดปราสาท อยู่ในพื้นที่บ้านทามจาน หมู่ที่ 12
4. กุดพรุน    อยู่ในพื้นที่บ้านกระต่ายด่อนน้อย หมู่ที่ 13
5. กุดแสน  อยู่ในพื้นที่บ้านดอนกระต่าย หมู่ที่ 15

    

ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
     ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่ บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35-39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิ ประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป
     ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ฝนทิ้ง ช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจนานนับเดือน ในบางปีเกิดอุทกภัยก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อพื้นที่การเกษตรจำนวนมาก
     ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมี ฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา
 

ลักษณะของดิน   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75 % และดินเหนียวประมาณ 25 % พื้นที่ ส่วนมากเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

ลักษณะของแหล่งน้ำ มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค และการเกษตร ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์เป็น ผู้สร้างขึ้น ดังนี้       

ลำห้วย แห่ง สระน้ำ  113 แห่ง
หนองน้ำ  5 แห่ง อ่างเก็บน้ำ   -  แห่ง
ลำคลอง 3 แห่ง ฝาย   8 แห่ง
บึง  - แห่ง  บ่อน้ าตื้น  45  แห่ง
แม่น้ำ แห่ง  บ่อบาดาล  24 แห่ง
เหมือง 1 แห่ง ประปาหมู่บ้าน  12 แห่ง

 

ลักษณะของไม้และป่าไม้  ป่าไม้ในพื้นที่ เป็นป่าไม้ประเภทป่าชุมชน มีพื้นที่จำนวน 90 ไร่ ในเขตพื้นที่บ้านสมอ หมู่ที่ 2 เป็น ลักษณะของป่าเสื่อมโทรมและมีปัญหาการบุกรุกเพื่อทำการเกษตร