ปรับปรุงล่าสุด 23 ธ.ค. 2021 09:51:01 1,856

 


เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแบ่งเขตการปกครองดังนี้  จำนวนหมู่บ้าน    17  หมู่บ้าน 

หมู่บ้าน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง   นายคำสอน ศรีเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน        090-8314160
หมู่ที่ 2 บ้านสมอ  นายชุมพล สายชนะ  ผู้ใหญ่บ้าน  082-1577115
หมู่ที่ 3 บ้านกุดปราสาท นายจำรินทร์ นิลจำรัส ผู้ใหญ่บ้าน        083-3019039
หมู่ที่ 4 บ้านดอนหลี่ นางสมัย ประมวล ผู้ใหญ่บ้าน        087-8814593
หมู่ที่ 5 บ้านกระต่ายด่อน นายจำรัส พงษ์สุระ   ผู้ใหญ่บ้าน 083-7259508
หมู่ที่ 6 บ้าระหาร นายสุทธิพงษ์ ระหาร ผู้ใหญ่บ้าน 080-1604195
หมู่ที่ 7 บ้านจานโง นายบัญชา หงส์สนิท ผู้ใหญ่บ้าน        087-1262511
หมู่ที่ 8 บ้านเก่าน้อย นายสมบูรณ์ ประมวล ผู้ใหญ่บ้าน        080-7346254
หมู่ที่ 9 บ้านหนองนกทา นายสำนวน บุญช่วย ผู้ใหญ่บ้าน        093-3845903
หมู่ที่ 10 บ้านดอนหลี่ตะวันออก  นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน        087-2397990
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งม่อง  นายสุทิน เครือมาศ กำนันตำบล         087-2597535
หมู่ที่ 12  บ้านทามจาน นายสมบัติ จันคะนา ผู้ใหญ่บ้าน    088-7082057
หมู่ที่ 13 บ้านกระต่ายด่อนน้อย    นางหลิ่ง พรชัย ผู้ใหญ่บ้าน    093-4612789
หมู่ที่ 14  บ้านหนองเพดาน นายชิติพัทธ์ แพงวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน  088-5958806
หมู่ที่ 15  บ้านดอนกระต่าย นายบัญญัติ ระยับศรี ผู้ใหญ่บ้าน  095-6057599
หมู่ที่ 16  บ้านหนองคู นายจันทร์เกษม โสดาจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน  084-3024008
หมู่ที่ 17  บ้านหนองเพดานใต้ นางสัมฤทธิ์ แจ่มศรี ผู้ใหญ่บ้าน  080-1604091


ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร จำนวนครัวเรือนและประชากร

หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง   262 261 523
หมู่ที่ 2 บ้านสมอ  234 217 451
หมู่ที่ 3 บ้านกุดปราสาท 223 224 447
หมู่ที่ 4 บ้านดอนหลี่ 300 297 597
หมู่ที่ 5 บ้านกระต่ายด่อน 345 362 707
หมู่ที่ 6 บ้าระหาร 203 215 418
หมู่ที่ 7 บ้านจานโง 261 263 524
หมู่ที่ 8 บ้านเก่าน้อย 158 151 309
หมู่ที่ 9 บ้านหนองนกทา 232 251 483
หมู่ที่ 10 บ้านดอนหลี่ตะวันออก  278 278 556
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งม่อง  103 89 192
หมู่ที่ 12  บ้านทามจาน 127 139 266
หมู่ที่ 13 บ้านกระต่ายด่อนน้อย    137 160 297
หมู่ที่ 14  บ้านหนองเพดาน 218 217 435
หมู่ที่ 15  บ้านดอนกระต่าย 302 333 635
หมู่ที่ 16  บ้านหนองคู 63 173 362
หมู่ที่ 17  บ้านหนองเพดานใต้ 189 173 362
หมู่ที่ 18 ทะเบียนบ้านกลาง 51 41 92
      รวม     3,686     3,740   7,426

 

การเลือกตั้ง

หมู่บ้าน ประชากรประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง   376
หมู่ที่ 2 บ้านสมอ  352
หมู่ที่ 3 บ้านกุดปราสาท 321
หมู่ที่ 4 บ้านดอนหลี่ 425
หมู่ที่ 5 บ้านกระต่ายด่อน 500
หมู่ที่ 6 บ้าระหาร 339
หมู่ที่ 7 บ้านจานโง 371
หมู่ที่ 8 บ้านเก่าน้อย 206
หมู่ที่ 9 บ้านหนองนกทา 315
หมู่ที่ 10 บ้านดอนหลี่ตะวันออก  411
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งม่อง  134
หมู่ที่ 12  บ้านทามจาน 200
หมู่ที่ 13 บ้านกระต่ายด่อนน้อย    208
หมู่ที่ 14  บ้านหนองเพดาน 352
หมู่ที่ 15  บ้านดอนกระต่าย 468
หมู่ที่ 16  บ้านหนองคู 98
หมู่ที่ 17  บ้านหนองเพดานใต้ 300
      รวม 5,376

(ณ วันที่19 ตุลาคม 2556)

รายละเอียดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ครั้งล่าสุด (วันที่ 19 ตุลาคม 2556)

เขต
เลือกตั้งที่
ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง
ผู้มาใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง 
บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน
ผู้ชนะการเลือกตั้ง
1 5,376 3,988 3,862 103 23 นางคำแดง คำเขื่อง

 

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ มีประชากรทั้งสิ้น 7,426 คน แยกเป็น ชาย 3,686 คน เป็นหญิง 3,740 คน หรือประมาณร้อยละ 10.95 ของประชากรอำเภอปรางค์กู่ มี ความหนาแน่นเฉลี่ย 184 คน/ตารางกิโลเมตร โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้ ตารางเปรียบเทียบจำนวนประชากรย้อนหลัง 5 ปี(ระหว่างปี 2557-2562) (ข้อมูล ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงอายุ หมายเหตุ ชาย  หญิง  รวม
จำนวนประชากรเยาวชน       อายุต่ำกว่า 18 ปี 773 747 1,520
จำนวนประชากรวัยทำงาน อายุ 18 – 60 ปี 2,466 2,384 4,850
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปี 440 604 1,044
          รวม 3,679 4,083 7,444