เชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์

23 พ.ค. 2022 08:11:41 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 44
             อบต.สมอ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน...

รายงานการเงินประจำปี 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

23 มี.ค. 2022 08:15:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 106
ประกาศอบต.สมอ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน .   รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ 2565

1 มี.ค. 2022 02:04:44 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 137
              ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์​การบริหารส่วนตำบลสมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และองค์​การบริหารส่ว...

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ 2565

1 มี.ค. 2022 01:59:57 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 135
                  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) External Integrity and Transparency Assessment หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564

15 ธ.ค. 2021 04:29:46 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 143
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการที่แจ้งขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสารณสุข จากองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ทั้งรายเก่า และรายใหม่ ทราบถึงการยกเว้นค่าธรรม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง ปิดศูนย์พักคอยตำบลสมอ (Community Isolation)

25 ต.ค. 2021 08:25:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 196
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง ปิดศูนย์พักคอยตำบลสมอ (Community Isolation)              เนื่องด้วย ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20...

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

27 ก.ย. 2021 03:55:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 163
            สำนักงานกกต.ได้ชี้แจงแผนงานจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดย วันที่ 1 ตุลา...

การให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (รถสูบส้วม)

17 ก.ย. 2021 08:10:37 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 171
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (รถสูบส้วม) พี่น้องชาวตำบลสมอท่านใดที่ต้องการใช้บริการรถกำจัดสิ่งปฏิกูล(รถสูบส้วม) ที่ได้รับใบอนุญาตจากทางอบต.สมอ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 098-...

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

17 ส.ค. 2021 06:58:24 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 150
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน โดยการสแกน QR Code จากสำนักงาน ก.พ.ร.