ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2565

9 ธ.ค. 2021 07:55:08 Integrity and Transparency Assessment (ITA) ผู้ดูแลระบบ 656
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้าง     O2 ข้อมูลผู้บริหาร ผู้บริห...

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2564

28 มิ.ย. 2020 18:11:04 Integrity and Transparency Assessment (ITA) ผู้ดูแลระบบ 946
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้างหน่วยงาน     O2 ข้อมูลผู้บริหาร...