16 ม.ค. 2023 07:56:56 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 51

 

                 วันที่ 16 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดโครงการหมู่บ้านสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ โดยมีนางทิพวรรณ นาคามูระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เป็นประธานในพิธีเปิด มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1–17 ประชาชนต้นแบบที่มีครัวเรือนในพื้นที่ตำบลสมอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ 6 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 173 คน เข้าร่วมอบรม การบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชนและสาธิตการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบของการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน