วันที่ 6 มิ.ย. 65 อบต.สมอ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

6 มิ.ย. 2022 06:37:23 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 20

             วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ