โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

3 เม.ย. 2019 23:55:00 แผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้ดูแลระบบ 153