13 ก.ค. 2020 10:30:15 แผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้ดูแลระบบ 864

ปก

คำนำ สารบัญ

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล