9 ธ.ค. 2021 07:55:08 Integrity and Transparency Assessment (ITA) ผู้ดูแลระบบ 1,010ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง

   

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

O5 ข้อมูลการติดต่อ


 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวกิจกรรม

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q & A

Facebook

ถาม-ตอบ

O9 Social Network

 

Facebook


samor.go.th

แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E - Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน


 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

       

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ หน่วยงานไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างใดที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท ในปี พ.ศ. 2565 ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่เกิน 500,000 บาท จึงไม่ได้มีการประกา
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

หน้าหลัก ด้านล่างข่าวสารประชาสัมพันธ์ > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP > ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O26 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน


O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน