ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ 2565

1 มี.ค. 2022 02:04:44 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 137

              ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ซึ่งหมายถึงบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง

              เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกมิติของหน่วยงาน  และให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายครบถ้วนตามตัวชี้วัด  จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้

1. ผ่าน url  https://itas.nacc.go.th/go/iit/epbmeq

2. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code) ด้านล่างนี้