รายงานการเงินประจำปี 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

23 มี.ค. 2022 08:15:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 104

ประกาศอบต.สมอ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

.

 

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2564