ประกาศอบต.สมอ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕

26 เม.ย. 2022 06:45:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 88