13 ธ.ค. 2022 08:25:08 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 71
วันที่ 13 ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสมอและประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565