28 ต.ค. 2022 03:55:00 งบแสดงฐานะทางการเงิน ผู้ดูแลระบบ 317