29 ธ.ค. 2022 07:20:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 59

                   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลสมอ ประจำปีงบประมาณ 2566เพื่อเป็นกรอบในการสนับสนุนงบประมาณ ให้แก่หน่วยงาน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในการจัดบริการสาธารณสุข ให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ