5 ส.ค. 2017 04:50:00 แผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้ดูแลระบบ 464

 

     ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ