ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 -2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 พ.ศ.2566 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณมากกว่า 500,000 บาท) รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น และรับโอน(ย้าย)พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบล
สมอ

Samor Subdistrict Administrative Office
คำแนะนำ การค้นหาข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดรูปแว่นขยาย เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ

ข่าวสาร อบต.

ร้องเรียนร้องทุกข์

เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

อำนาจหน้าที่

- ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
- อำนาจหน้าที่คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
- อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
- อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
อำนาจหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
- อำนาจหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
- อำนาจหน้าที่กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
กฎหมายอื่นๆ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

งบแสดงฐานะทางการเงิน

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565

 


          ข่าวสาร อบต. สมอ
 

ข่าวสาร

วันที่ 2 มี.ค. 66 ประชุมปรึกษาหารือ การขอรับงบประมาณอุดหนุนจากโครงการชลประทานศรีสะเกษ ในการขุดลอกลำห้วยสำราญพร้อมอาคารประกอบ

2 มี.ค. 2023 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 73
  วันที่ 2 มี.ค. 66               นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ นางทิพวรรณ นาคามูระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลสมอ...

อบต.สมอ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สิงห์สัมพันธ์ คัพ" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่

27 ก.พ. 2023 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 40
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สิงห์สัมพันธ์ คัพ" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว...

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566

13 ม.ค. 2023 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 89
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :EIT)            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ป...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 223 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กิจกรรม อบต.สมอ

แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

บริการประชาชน (e-Service)

สำนักปลัด
ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
ไม่พบผลลัพธ์

ปฏิทินงาน

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562 อบต.สมอ

วารสาร

จดหมายข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 - 8 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

จดหมายข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 - 4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 43 - 47 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 39 - 42 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลิงก์ที่น่าสนใจ