ปรับปรุงล่าสุด 23 ธ.ค. 2021 10:19:37 652

                                   

                                                  

 

อำนาจหน้าที่กองคลัง อบต.สมอ           

          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดลองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

1. งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          - งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน

          - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

          - งานเก็บรักษาเงิน

          - งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี

          - งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน

          - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2. งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          - งานการบัญชี

          - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน

          - งบงานการเงินและงบทดลอง

          - งบรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี

          - งบรายงานทางการเงินและบัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน

          - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ

          - งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน

          - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

          - งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า

          - งานตรวจสอบและประเมินภาษี

          - งานการนำส่งเงินรายได้

          - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

          - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา)

          - งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ

          - งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ

          - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย