ปรับปรุงล่าสุด 1 มี.ค. 2022 08:52:30 839

 ​​​​​​ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล
ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

                                                      

แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ