วันที่ 28 มิ.ย. 65 อบต.สมอ จัดอบรมตามโครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.สมอ

28 มิ.ย. 2022 06:45:07 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 3
           วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.สมอ จัดอบรมตามโครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

วันที่ 20 มิ.ย. 65 ประชุมคกก.สนันสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบสมอ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

20 มิ.ย. 2022 08:26:17 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 11
               วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการสนันสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบสมอ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม...

วันที่ 6 มิ.ย. 65 อบต.สมอ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

6 มิ.ย. 2022 06:37:23 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 22
             วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประช...

วันที่ 2 มิ.ย. 65 อบต.สมอ จัดอบรม "โครงการเด็กและเยาวชนร่วมมือร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" งบประมาณโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565

2 มิ.ย. 2022 09:26:24 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 21
                  วันที่ 2 มิถุนายน 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดอบรม "โครงการเด็กและเยาวชนร่วมมือร่วมใจต้านภั...

อบต.สมอ ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. 65 - 2 มิ.ย. 65

2 มิ.ย. 2022 07:49:11 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 23
  อบต.สมอ ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ตำบลสมอ ทั้ง 17 หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ถึง 2...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 อบต.สมอ จัดโครงการ "ออกกำลังกายทุกสัปดาห์ ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2565" ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

24 พ.ค. 2022 09:24:34 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 42
             วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เริ่มดำเนินการออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ตามโครงการ "ออกกำลังกายทุกสัปดาห์ ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง...

วันที่ 20 พ.ค. 65 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางหลักของตำบลสมอ เริ่มจากบ้านเก่าน้อย ม.8 ถึง สามแยกบ้านกระต่ายด่อน ม.5

20 พ.ค. 2022 10:00:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 46
              วันที่ 20 พ.ค. 65 อบต.สมอ และสมาชิกสภาฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางหลักของตำบลสมอ เริ่มจากบ้านเก่าน้อย ม.8 ถึง สามแยกบ้านกระต่ายด่อ...

กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2565

12 พ.ค. 2022 06:57:34 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 74
                    วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางทิพวรรณ นาคามูระ นายกอบต.สมอ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ร่...

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 พิธีทำบุญ ตักบาตร องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

6 พ.ค. 2022 06:57:22 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 76
                    วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดพิธีทำบุญ ตักบาตร โดยการนำของนางทิพวรรณ นาคามูระ นายกอบต.สมอ พร้อมด้วยคณะผู้...

วันที่ 26 เมษายน 2565 อบต.สมอ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

26 เม.ย. 2022 09:10:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 54
                    วันที่ 26 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายกอบต.สมอ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง...

วันที่ 19 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งมอบนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

19 เม.ย. 2022 09:00:35 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 135
                      วันที่ 19 เมษายน 2565  นางทิพวรรณ นาคามูระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมรณรง...

วันที่ 16 เมษายน 2565 รวันไหว้พระธาตุปราสาททามจาน (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5)

18 เม.ย. 2022 03:40:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 114
                      วันที่ 16 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายกอบต.สมอ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนัก...

วันที่ 12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ร่วมกับสมาชิกสภาฯ และชาวบ้าน ได้ร่วมกันทำความสะอาด ในกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณหมู่บ้านทามจาน และปราสาททามจาน

12 เม.ย. 2022 08:50:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 73
                         วันที่ 12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ นำโดยนายชาญชัย พงษ์ธนู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ พนัก...

วันที่ 8 เมษายน 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

8 เม.ย. 2022 05:43:26 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 92
วันที่ 8 เมษายน 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

วันที่ 7 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขตำบลสมอ (Emergency Operation Center) : EOC

7 เม.ย. 2022 08:35:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 95
              วันที่ 7 เมษายน 2565  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขตำบลสมอ (Emergency Operation Center) : EOC  ครั้งที่ 3/2565 ณ...

วันที่ 7 เม.ย. 65 ประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลสมอ ในเรื่องการตั้งจุดตรวจ - จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

7 เม.ย. 2022 03:06:14 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 76
วันที่ 7 เม.ย. 65 ประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลสมอ ในเรื่องการตั้งจุดตรวจ - จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ จุดบริการประชาชนหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของศพด.ในสังกัดอบต.สมอ ทั้ง 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 5 เม.ย. 65

5 เม.ย. 2022 07:50:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 96
          องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอและคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเ...