1 ก.พ. 2021 03:00:00 การประเมินผลการดำเนินงาน ผู้ดูแลระบบ 559

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

ปก คำนำ สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางในการพัฒนา

ส่วนที่ 3 สรุปผลการติดตามและประเมินผล

ภาคผนวก