28 มิ.ย. 2020 20:50:08 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 513

โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


รายงานการประชุม